Voorstel voor nieuw evenementenbeleid

Leuker kunnen we het –met z’n allen- wél maken en zeker ook makkelijker! Deze knipoog naar een landelijke bekende slogan geeft goed de essentie van het nieuwe evenementenbeleid weer. De gemeente vindt dat evenementen een meerwaarde bieden voor de stad en de Helmonders.

Evenementen zorgen voor kleur en verbinding én geven de stad smoel. Ze maken Helmond een fijne stad om in te wonen en te ontspannen. Daarom wil de gemeente een nieuw evenementenbeleid invoeren met als leidraad: evenementen zijn van harte welkom, als ze veilig zijn en zo min mogelijk overlast veroorzaken. Het nieuwe evenementenbeleid (PDF, 10Mb) wordt behandeld tijdens de raadscommissie van 14 april. De gemeenteraad neemt dan op 10 mei een definitief besluit hierover. Het evenementenbeleid gaat in per 1-7-2016. De nieuwe regels voor subsidiëring, leges en de procedure evenementenagenda gelden vanaf 2017.

Melding voldoet vaak al

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat voor kleinere evenementen geen vergunning meer nodig is, maar dat een melding bij de gemeente volstaat. De meldingsgrens wordt hiervoor verhoogd van 100 naar 250 bezoekers tegelijktijdig. Vanuit veiligheid en overlast wordt daarbij wel naar een beperkt aantal andere criteria gekeken. Als voorbeeld: vechtsportgala, auto- of motorevenement, maar ook evenementen met hogere geluidsniveaus of meerdaagse evenementen moeten altijd een vergunning aanvragen.

Keuzes soms noodzakelijk

Soms zal er gekozen moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiële en facilitaire ondersteuning of de mogelijke inzet van hulpdiensten of wanneer het aanbod groter is dan wat vanuit leefbaarheid- en/of veiligheidsoogpunt wenselijk is. Hierbij gaat de keuze naar evenementen die het meest bijdragen aan (1) het versterken van de aantrekkelijkheid van Helmond, (2) het versterken van het profiel van Helmond en (3) het vergroten van de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ook staat vernieuwing van evenementen centraal. Dit is noodzakelijk om als evenement te blijven bestaan. Kortom: evenementen die het passen bij de stad en het meeste bijdragen aan Helmond, krijgen -indien nodig- voorrang. Dit wordt vertaald in een soort meetlat aan de hand waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. Daarnaast moet natuurlijk elk evenement aan de vergunnings-/meldingsvereisten voldoen wat betreft veiligheid en leefbaarheid.

Spreiding van evenementen

Veel evenementen vinden in het centrum plaats. Dat is vaak wenselijk en logisch. De locaties hebben hun mogelijkheden maar zeker ook beperkingen; voor zowel het evenement als voor de omgeving. In het nieuwe beleid is het maximale aantal evenementen per centrumlocatie opgenomen. Vanzelfsprekend zal bij verdere centrumontwikkelingen rondom Havenpark en Suytkade gekeken moeten worden hoe evenementen blijvend ingepast kunnen worden.

Verantwoordelijkheden

Belangrijk is dat verantwoordelijkheden en rollen duidelijk zijn voor iedereen. De verantwoordelijkheid van een goed en veilig verloop van het evenement ligt bij de organisator. Het streven is dat Helmond Marketing het eerste aanspreekpunt wordt voor mensen die evenementen in Helmond willen organiseren. Daarvoor gaat Helmond Marketing zich verder doorontwikkelen. De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, gezondheid en bescherming milieu. De vergunningaanvraag en –toetsing blijft dan ook altijd verantwoordelijkheid van de gemeente. Verder wordt het centrum als aantrekkelijke locatie voor evenementen onderschreven, maar wordt er wel bewust gekozen voor een betere spreiding. Bij de verdere centrumontwikkelingen zullen evenementen een duidelijke plek moeten krijgen. 

Financiën

De vastgestelde bezuinigingen hebben gevolgen voor de financiële bijdrage van de gemeente bij evenementen. Dit merken organisatoren al in 2016. Zo moeten zij zelf de facilitaire kosten betalen, denk hierbij aan huur van gemeentelijke panden of gronden, schoonmaak en verkeersmaatregelen. Daarnaast is de subsidiepot voor evenementen kleiner geworden. Vooral vernieuwende evenementen en evenementen die het meest aansluiten bij de doelstellingen van het beleid kunnen er aanspraak op maken. Enkele traditionele jaarlijkse evenementen zoals Carnaval, Koningsdag en Intocht van Sinterklaas, behouden wel blijvend de financiële en/of facilitaire ondersteuning van de gemeente.

Ontwikkeling

Het nieuwe evenementenbeleid is opgesteld op basis van gesprekken met allerlei partners en belanghebbenden in de stad. Door de betrokkenheid van de vele disciplines, de vele regelgeving en betrokken partijen staan de ontwikkelingen niet stil. Vandaar dat het beleid jaarlijks wordt geactualiseerd. Hierbij staan niet de grote lijnen ter discussie, maar wordt meer op detail gekeken of de wet- en regelgeving en de afspraken nog kloppen. Zo blijft het beleid bij de tijd.

Bron: Gemeente (nieuws)