Raadsvergadering 10 mei 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 mei a.s. in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Tiende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
• Aangepast voorstel Raad in Beeld
• Camperlocatie Helmond
• Beschikbaar stellen decentralisatie-uitkering  voor aanpak jeugdwerkloosheid
• Ingebruikname leegstaand schoolgebouw Gasthuisstraat 79 voor uitbreiding onderwijsvoorziening De Cajuit
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Suytkade I
• Woonvisie 206-2020
• Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
.
Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt. De complete agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier.

Bron: Gemeente (nieuws)