Bijeenkomst bestuurlijk aanbesteden WMO

Foto:

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor bijna
alle ondersteuning aan mensen die het niet alleen, of met hulp uit de omgeving,
redden op het gebied van werk, inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg.
De overheveling van deze taken van de Rijksoverheid naar gemeenten gaat gepaard
met forse bezuinigingen.

Dat betekent dat gemeenten de zorg anders moeten
organiseren om de kwetsbare burgers te kunnen blijven helpen.
De Peel 6.1-gemeenten willen dit samen met de zorg- en
welzijnspartijen doen door o.a. anders te gaan inkopen. Op 30 januari 2014
tekenden de 20 partijen die meepraten aan de ‘overlegtafel’ een
basisovereenkomst waarin de samenwerking wordt geregeld.

Het traject van bestuurlijk
aanbesteden richt zich vooralsnog op de nieuwe Wmo-taken: begeleiding en
kortdurend verblijf. De Peelgemeenten gaan de nieuwe taken niet via een gewone
aanbesteding inkopen, waarbij de gemeenten vooraf de eisen bepalen zonder
overleg met aanbieders. “Daarvoor zijn de veranderingen te complex”, legt de Astense
wethouder Jac Huijsmans namens de Peel 6.1 gemeenten uit: “Om met minder
middelen de hulp beter te kunnen organiseren, moeten we op een andere manier
gaan werken. En de kennis en ervaring die in het veld aanwezig is benutten.
Daarom kiezen we voor een hele open en transparante manier van samenwerken. Dat
noemen we bestuurlijk aanbesteden.”

Fysieke en virtuele overlegtafels

Tijdens dit traject
bespreekt het inkoopteam van de Peelgemeenten met de zorg- en welzijnspartners
hoe de ondersteuning eruit moet zien. En hoe en tegen welke prijs die
uitgevoerd mag worden. Het overleg vindt met en fysieke overlegtafel en een
virtuele overlegtafel via internet. Aan de fysieke overlegtafel nemen partijen
deel die het totale aanbod vertegenwoordigen. Grote en kleine aanbieders, met
verschillende doelgroepen. Ook de Wmo-raden uit de Peelgemeenten schuiven aan.
Op 30 januari tekenden de partijen die aan de fysieke overlegtafel deelnemen de
basisovereenkomst met de Peelgemeenten. Andere partijen kunnen meepraten via de
virtuele overlegtafel op
www.Peel6-1.nl.  Geen enkele dienstverlener wordt uitgesloten.
Deelnemers moeten voldoen aan de 
minimumeisen en een basisovereenkomst tekenen op de Peelwebsite.

Nieuwe taken

De
nieuwe taken op gebied van begeleiding en kortdurend verblijf zijn nu nog
landelijk geregeld in de AWBZ. Het gaat om begeleiding voor mensen die niet in
een instelling verblijven, zoals dagbesteding voor mensen met een beperking,
woonbegeleiding, thuisbegeleiding, en inloophuizen. De begeleiding is erop
gericht dat mensen kunnen meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
er alleen voor mensen die echt niet langer thuis kunnen wonen, maar in een
instelling moeten verblijven. Een en ander is nog afhankelijk van de
behandeling van het nieuwe wetsvoorstel voor de Wmo door de Eerste en Tweede
Kamer.