Helmond laat toekomstvisie zien

Foto:

De nieuwe “Structuurvisie Helmond 2030, een stad in balans” is een feit.
Aanleiding voor een nieuwe Structuurvisie is de Stadsvisie 2030
‘Helmond Werkt’ waarin de toekomstvisie voor onze stad is beschreven.Een andere aanleiding voor deze nieuwe structuurvisie is dat de wereld er inmiddels anders uitziet dan destijds bij de vorige visie werd ingeschat. Niet alleen de effecten van de economische en financiële crisis, maar ook veranderingen in de samenleving die structureel van aard lijken, hebben een grote weerslag op het ruimtelijk gedrag van mensen en de vraag naar ruimte. Deze ontwikkelingen, samen met de nieuwe Stadsvisie, vragen om een vertaling in het ruimtelijk beleid voor Helmond.

Er is voor de nieuwe Structuurvisie niet gekozen voor een traditionele ‘blauwdruk’, maar voor een beleidskader die meer flexibiliteit biedt om mee te kunnen bewegen met kansen in de toekomst. Bij de uitvoering van de Structuurvisie wordt ingezet op ‘co-creatie’ met initiatiefnemers en partners in bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs, maar ook met burgers. Met deze Structuurvisie verkennen we de ruimtelijke samenhang in de regio, stemmen we programma’s af en geven we uitvoering aan samenwerkingsprojecten. Hiermee is een stap gezet richting meer samenwerking in lijn met Peel 6.1, gemeente Eindhoven en andere regionale partners.

groene-peelvallei

Een actuele Structuurvisie is van groot belang als integraal, planologisch toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Helmond en de doorvertaling daarvan in bestemmingsplannen, grondexploitaties, beschikkingen en vergunningen. Ook biedt de Structuurvisie het beleidskader voor andere ruimtelijke programma’s, sectorale visies, gebiedsvisies, wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s.

Thema’s

De structuurvisie is opgebouwd rondom thema’s die hun plaats vinden in het Ruimtelijk Perspectief Helmond 2030:
• Ruimtelijk-fysieke dimensies van veranderende leef- en gedragspatronen
• Duurzaamheid
• Economische positionering
• Stad en Land
• Bereikbaarheid
• Afstemming Vraag – Aanbod
• Cultuur en Vrijetijdseconomie
• Integrale Gebiedsontwikkelingen

Belangrijkste ruimtelijk-fysieke opgaven

1. aanleg en inpassing van de Noordoostcorridor (provinciale weg);
2. afronding interne wegenstructuur;
3. uitbreiding en doorontwikkeling centrum met versterking relatie centrum, station/spoorzone en Suytkade;
4. ontwikkeling/afronding van stad-landprojecten;
5. intensieve leisure-ontwikkeling Berkendonk ( onderdeel Centrumgebied Groene Peelvallei);
6. afronding Brandevoort;
7. ontwikkeling/ afronding van de op kaart aangegeven woningbouwlocaties;
8. vraaggerichte ontwikkeling bedrijventerreinen (Varenschut, BZOB-bos en Businesspark Brandevoort) na aangetoonde haalbaarheid;
9. transformatie Kanaalzone;
10. doorontwikkeling campussen.

Kijk hier voor meer informatie over de structuurvisie

bron : Helmond.nl