Woningstichting Laarbeek fuseert met woCom

Foto:

Woningstichting Laarbeek en woningcorporatie woCom hebben het
voornemen om per 2015 met elkaar te fuseren. Hierdoor ontstaat één
daadkrachtige woningcorporatie voor de plattelandsgemeenten Asten,
Cranendonck, Heeze-Leende, Laarbeek, Someren en de centrumgemeente
Helmond. Na een intensieve verkenningsfase tekenden de bestuurders
donderdag 17 april een intentieverklaring. Medewerkers, gemeenten en de
verschillende huurdersorganisaties zijn inmiddels ingelicht over de
voorgenomen fusie.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt de verkennende fase positief afgesloten. Beide partijen willen samen de mogelijkheid voor een volledige juridische en organisatorische fusie verder onderzoeken. Directeur Toine Brosens wijst erop dat ‘zijn’ Woningstichting Laarbeek te klein en te kwetsbaar is om de continuïteit in de toekomst te garanderen. “WoCom is ‘de meest rationele keuze’ om de schaalvergroting te bewerkstelligen, zowel het werkgebied als de identiteit van beide corporaties sluiten goed op elkaar aan. En misschien nog wel prettiger, we delen dezelfde ambities en onze visie op de rol van corporaties in de samenleving. Op grote lijnen zijn we vergelijkbare organisaties: qua financiële gezondheid, de opbouw van het woningbezit en in cultuur. Dat voelde meteen goed.”

Samenwerking om sterker te staan

Actuele (politieke, maatschappelijke en markt)ontwikkelingen en prognoses wijzen keer op keer uit dat het aantal corporaties de komende jaren zal afnemen. De uitdagingen in de sector zijn groot. Bij een afnemende financiële veerkracht wordt er een zwaar beroep gedaan op de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Corporaties zoeken daarom onderling de samenwerking om sterker te staan. “We zijn twee professionele en financieel gezonde woningcorporaties die elkaar kunnen versterken,” vult woCom-directeur Kees Strik aan. “Zowel woCom als Woningstichting Laarbeek zijn lokaal verankerd en hebben een heldere focus op wat ze willen bereiken in de volkshuisvesting, voor welke mensen ze dat doen en met wie ze dat willen vormgeven. Samen kunnen we voldoende, betaalbare woningen van goede kwaliteit blijven aanbieden voor mensen met lagere inkomens of een zorgbehoefte.” Door de fusie kan de nieuwe corporatie enerzijds de dienstverlening naar de huurders beter maken, anderzijds een stevige positie innemen naar (de samenwerkende) gemeenten en markpartijen. Zeker nu hun rol in de volkshuisvesting groter wordt. Beide corporatie-directeuren zijn van mening dat dit corporaties in de regio noopt hun krachten te bundelen en in te zetten op samenwerking.

Zienswijzen en goedkeuring fusie

Voor de beoogde fusieorganisatie wordt momenteel een gezamenlijk strategisch plan opgesteld. Na goedkeuring door de beide Raden van Commissarissen en een positief advies van de Ondernemingsraden van beide corporaties, wordt nog voor de zomer bij het ministerie een verzoek tot goedkeuring van de fusie ingediend. Ook de betrokken gemeenten en huurdersorganisaties wordt hun zienswijze op de fusie gevraagd.

Woningstichting Laarbeek (WSL) heeft 2.250 woningen in de gemeente Laarbeek en 17 medewerkers. Woningcorporatie woCom heeft 66 medewerkers en 6.140 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond en Someren.

bron : woCom.nl