Helmond en regio klaar voor passend onderwijs

Foto:

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet
Passend Onderwijs landelijk ingevoerd. Scholen hebben dan de zorgplicht om alle
leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, ook als zij extra
ondersteuning nodig hebben. Tot nu toe moesten ouders vaak zelf op zoek naar
een passende school.In navolging op het voortgezet onderwijs bereidt het basisonderwijs zich nu voor op de invoering van de nieuwe wet. Het Samenwerkingsverband en tien gemeenten in de regio hebben donderdag 17 april overeenstemming bereikt over het ondersteuningsplan. Daarin staat hoe de basisscholen passend onderwijs voor elk kind realiseren.

Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school gaan, dicht bij huis. Vanaf augustus is de school waar ouders hun kind aanmelden verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod Zo nodig met extra ondersteuning op school, of – in overleg met de ouders – op een ander school. De ondersteuningsvraag van het kind staat centraal. Voor kinderen met een zware ondersteuningsbehoefte blijft speciaal onderwijs bestaan. De nieuwe wet heeft geen gevolgen voor kinderen die al naar het speciaal onderwijs gaan.

Jan van der Heijden, Voorzitter van het SWV over de aanpak binnen Peelland-Helmond: “Het is aan ons om ervoor te zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, zo dicht mogelijk bij huis. Dat vraagt moed om te vernieuwen en anders naar kinderen te kijken. Zien wat kinderen kunnen in plaats van wat ze niet kunnen!” Wethouder de Leeuw van de gemeente Helmond vult aan: Het is een uitdagende opgave, die de kinderen ten goede komt. We hebben er vertrouwen aan dat dit gaat lukken.”

Ondersteuningsplan
Nu krijgen scholen nog budget van het Rijk per leerling die extra ondersteuning krijgt. Dat verandert. Vanaf 1 augustus krijgt het samenwerkingsverband een vast budget voor de uitvoering van Passend Onderwijs. De schoolbesturen zorgen dat dit geld zo doeltreffend mogelijk wordt ingezet. In het ondersteuningsplan staan de afspraken die de besturen en hun scholen met elkaar hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. In het ondersteuningsplan staat bijvoorbeeld wat voor type ondersteuning de verschillende scholen bieden. En hoe leerlingen die dat nodig hebben zware ondersteuning of een plek in het speciaal onderwijs kunnen krijgen. Het ondersteuningsplan wordt elke vier jaar vastgesteld en jaarlijks geëvalueerd. Ook wordt ieder jaar een activiteitenplan gemaakt.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland

Het samenwerkingsverband bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. In het samenwerkingsverband werken 24 schoolbesturen van in totaal 124 scholen samen. In de regio maken circa 27.000 kinderen gebruik van het basisonderwijs. 

Rol gemeenten
De gemeenten en scholen werken samen in de voorbereiding op de nieuwe wet. Er zijn heel veel raakvlakken tussen onderwijs en onderwerpen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals onderwijshuisvesting, de (transitie) jeugdzorg, leerlingenvervoer, de aanpak van verzuim en vroegtijdig schoolverlaters en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.