Bureau Jeugdzorg draagt taken over aan gemeenten

Foto:

Alle 67 Brabantse gemeenten, waaronder ook Helmond, hebben met Bureau
Jeugdzorg afspraken gemaakt over de overdracht van taken van Bureau
Jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Het uitgangspunt is dat de
overdracht, op 1 januari 2015, voor jongeren die jeugdzorg ontvangen, zo
geruisloos mogelijk verloopt.

De Tweede Kamer heeft besloten dat nagenoeg alle taken op het terrein van jeugdzorg  per 1 januari 2015 over gaan naar gemeenten. Ook de provinciale taken, waaronder de aansturing van Bureau Jeugdzorg. Dat betekent dat ook de gemeente Helmond zich hierop moet voorbereiden.

Dit doen wij samen met de andere gemeenten door onder andere uitvoeringorganisaties in te richten, afspraken te maken met inkooporganisaties en personeel aan te nemen. Aan de andere kant betekent dit dat de provinciale uitvoeringsorganisatie Bureau Jeugdzorg juist moet worden afgebouwd. Deze operatie bevindt zich nu in een cruciale fase.

Geruisloos en minimale kosten

Daarom zijn er regionale afspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat de voorgenomen overdracht (transitie) voor jongeren in de Jeugdzorg zo geruisloos mogelijk verloopt. Bovendien zorgen ze er voor dat maatschappelijke kosten (zoals wachtgelden voor personeel of leegstaande kantoorpanden) tot een minimum worden beperkt.

Alle 67 Brabantse gemeenten hebben met Bureau Jeugdzorg een contract afgesloten voor 2015. Bovendien geven zij een budgetgarantie voor 2016. Daarmee heeft Bureau Jeugdzorg de ruimte die nodig is om een duurzame organisatie in te richten die toekomstbestendig is. Het contract met Bureau Jeugdzorg gaat over jeugdbescherming, jeugdreclassering, plaatsingsadvies, algemeen meldpunt kindermishandeling (AMK) en spoedeisende jeugdzorg. Gemeenten stellen zich garant voor het overnemen van 80 fte aan medewerkers.

bron :Helmond.nl