Groot Goor nog natter

In de tweede helft van augustus en in september worden er in het Groot
Goor werkzaamheden uitgevoerd. In dit natuurgebied, gelegen tussen de
Heeklaan en het Eindhovens Kanaal, worden maatregelen genomen om het
gebied natter te maken.

Dit komt de planten en dieren in het gebied ten goede. Er wordt met name gewerkt in het noordelijke deel van het natuurgebied, tegen de woonwijk Houtsdonk aan.

Zeldzaam in Nederland

In het verleden zijn er in het Groot Goor sloten aangelegd om het gebied geschikt te maken voor landbouw. Door de aanleg van deze sloten, werd het regenwater snel uit het gebied afgevoerd. Hierdoor is het grondwaterpeil sterk gezakt en is het gebied verdroogd. Het Groot Goor was vroeger een nat gebied. Dergelijke natte natuurgebieden zijn tegenwoordig zeldzaam in Nederland. Daarom worden er nu maatregelen genomen om het gebied weer natter te maken.

Aanvulling op eerdere werkzaamheden

Tijdens de winterperiode 2012-2013 zijn er in het Groot Goor al diverse werkzaamheden uitgevoerd om het gebied natter te maken. Enkele sloten zijn ondieper gemaakt, andere sloten zijn dichtgegooid en duikers zijn aangepast. Verder zijn er bosranden open gekapt en struiksoorten aangeplant. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de grondwaterstand wordt hersteld en dat water langer in het gebied blijft. Deze zomerperiode worden er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.

Noordelijke gedeelte

Vanuit de aangrenzende woonwijk Houtsdonk wordt er regenwater door het gebied afgevoerd richting de Goorloop. De afwatering van de woonwijk moet gegarandeerd blijven, om wateroverlast te voorkomen. Daarom is er bij de aanpassingen in de winterperiode 2012-2013 voorzichtig omgesprongen met het noordelijke deel van het natuurgebied, dat tegen Houtsdonk aan ligt.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is duidelijk dat het herstel van de bodem en het grondwater in het noordelijke deel sterk achterblijft bij de rest van het gebied. Daarom is er nog eens goed bekeken hoe ook dat deel van het gebied natter gemaakt kan worden, zonder dat de woonwijk er last van heeft. Er wordt een extra duiker aangelegd om het water vanaf de woonwijk via een afwateringssloot af te voeren. Hiermee is het mogelijk om ook in het noordelijke deel van het Groot Goor de oorspronkelijk natte gronden en hogere grondwaterstand terug te brengen.

Hinder tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf De Beijer Bladel uit Hapert. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen bezoekers van het natuurgebied hinder ondervinden. Dit geldt met name voor het noordelijke gedeelte van het Groot Goor. Paden kunnen tijdelijk slecht begaanbaar zijn. Ook rijden er vrachtwagens en machines en kan er sprake zijn van geluidhinder. Gemeente Helmond vraagt om begrip hiervoor. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer hersteld.