Vakantie mi d’n Hellimonder

Eerst de sollicitatiebrief en nu gaat d’n Hellimonder op vakantie. Lachen, gieren en brullen. Lees en geniet met tranen in je ogen. D’n Hellimonder zo gaan we hem noemen.Hoi mense,
Nâw moet ik àllie toch
is wà vertelle over minne vekansie, of eigeluk moet ik zegge onze
vekansie,
want ons vróóuw en ons moeder wârre dur ôk baaj.

Ik hâ vurige mônd mun
vakantiegeld gebeurd van ut UWV en hâ ôk vekansie dáág opgebóóuwd
baaj dè
bedrijf, dus ik zéé tigge méén vróóuw: Sjaan, waaj gôn ur us un paar dààg
tussenoit.
Ons vróóuw verskiet zuneige nun straotklinker en zi: wâ zèdde nâw?
Ik zeg: hùùrde gaai ni
gòòd, verdomme ge hèt net nun nééjen bril van ut
ziekefons gekrigge.

Ik zeg tigge heur; ja ik heb nâw wâ opslag gekrigge baaj
ut UWV umdè ik nâw in september
12,5 joar baaj di bedrijf wèrrik en ik wil dè
mi jâw vierre. Toen zu dè eindelijk begréép wâr zu de koning tu rijk. En
wôr goan we dan héén zizu. Ik zeg dè mag de gaaj ôitzúúke! En zi zu, mag allie
moeder dan  ôk mee? Ik verskoot muneige nu zandzak en zéé,
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh as gaaj heur in dun érrum nimt dan wel. Zu gezéét zu
gedôn!

Afijn nô 3 dààg kumt ons vróóuw mi de mededeling dè we ut béste nôr
Scheveninge kènne gôn,
Want zu hâ nog nooit de zee gezien en ons moeder ôk
nie. Ik zeg dè is goed en wu gôan mi dun auto! Ons vróóuw riéép ; we hebbe
hullemôl ginne-n-auto? Ik zeg, mâr onze-n-Harrie wel want die hi ûn Fiatje
500 gekrigge toen ie 25 joar baaj ons bedrijf wâr. Onze-n-Harrie wâr méé accoord
undèttie toevallig mi stoflonge in ut Elkerliek lag.

Nâw hà onze-n-Harrie ôk
nu losse Tam Tam gekrigge vur in zunne auto, hoewel hai nog noojt in
Dierdonk
wáár gewéést. Afijn ons Sjaan kon dieje Tam Tam wel bediéne zi zu, dus ik
stap ‘s môndags dôrnô in dun auto. Ons-moeder dur in gehése, ons Sjaan veurin
en ikke achter ut stuur. Ons Sjaan hà dun Tam Tam ingeskakeld want zaaj hi as
innigste de middelbarere skool afgemâkt want dè VGLO- diploma hèèngt al 30joar
bôvve ons bed.

Nâw die Trut oit België zi anhááuwend hoe ik moes rijje en zû
langzaam dè ik in Hellimond al
5 kirre verkèèrd geréje wâr en nô 5 km zi zu:
” U heeft uw bestemming bereikt na 30 meter aan uw linkerzijde. Ik wôr kwoad,
drèij muneige um, kéék ons Sjaan an zeg; G.n.d, j. hè de gaaj nâw diploma VGLO,
di is s’Geveningen ni, mâr Skevelinge, grôwte muts. Afijn urst ons moeder
nôr
ut Elkerliek gebrôacht, wan die krig un hartverzakking, mâr zu hi ut toch
nog un wèèk volgehaowe. Waaj zin truggegaon nô Skevelinge en nô 4 dáág hi dien
bás ons oit zun tent gegoit
en 10 dáág latter opende hai zun 6e restaurant in
Helmond en ik denk dè ik dè betâld heb.
Mense, as gu vûr un kwartje gebôrre
bèènt dan wôrdde nooit un dôbbeltje of zoiets.

Howdoe!

Tekst : René Kreemers