Wat gaat er tot 2018 bezuinigd worden

Foto:

Het college van
B&W heeft op vrijdag 26 september 2014 de begroting 2015 – 2018 aan de
gemeenteraad aangeboden. De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode;
een periode waarin de herschikking van taken in het sociaal domein centraal
staan.

Sociaal,
toekomstbestendig en economisch aantrekkelijk

Helmond is een ondernemende stad; een volwaardige, gedreven speler
binnen de toptechnologieregio Brainport en centrumstad van de Peel. Deze
positie is en blijft het vertrekpunt voor de toekomstige rol en taak van de
stad.

De ambities voor Helmond zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Mensen
maken de stad’. Met die ambities als uitgangspunt is nu invulling gegeven aan
de begroting. We kiezen welbewust voor een sociale, toekomstbestendige stad;
een stad waarin iedereen kan meedoen. Ons sociaal beleid stimuleert de eigen
kracht van mensen; als gemeente bieden wij een sociaal vangnet aan hen die dat
echt nodig hebben. Daarbij is het van groot belang dat Helmond zich ook
economisch blijft ontwikkelen: bedrijvigheid betekent banen voor onze inwoners
en kansen voor onze jeugd.

Groeiende
verantwoordelijkheden

Door met name de overheveling van rijksbudgetten in het sociale domein
gaat de totale omvang van de gemeentebegroting met circa € 45 miljoen
stijgen.  De verantwoordelijkheden die
daarmee gepaard gaan, zijn zo mogelijk nog groter. De decentralisatie van de
rijkstaken, de economische ontwikkelingen én de achterblijvende woningmarkt
vormen een risico voor iedere gemeente, en dus ook voor Helmond. Desondanks
legt het college voor de volledige bestuursperiode een sluitende begroting aan
de raad voor.

Bezuinigingsopgave

Om de begroting sluitend te maken, is het nodig om circa € 10 miljoen te
bezuinigen. Dat betekent keuzes maken. 
Het college heeft een bezuinigingsplan opgesteld dat leidt tot een
sluitende begroting. De keuzes daarin zijn met name gericht op het werken aan
een sociale, economisch aantrekkelijke stad.

De bezuinigingen die het college voorstelt, worden voor een substantieel
gedeelte gevonden in de eigen organisatie en in programma’s zoals openbare
ruimte en cultuur. Het college kiest ervoor om het sociale domein en het
programma werk en inkomen waar mogelijk te ontzien en om vooral vrijwilligers
en senioren te ontzien.

Daarnaast legt het college de raad een lijst met alternatieve
bezuinigingsmogelijkheden voor. De raad kan daarmee invulling geven aan haar
kaderstellende rol, en het collegevoorstel waar nodig aanpassen. De kaders die
de raad stelt dienen vervolgens als basis voor het gesprek met de stad. Het
doel daarvan: het bespreken van de bezuinigingsvoorstellen van college en rad,
en het samen zoeken naar een innovatieve, toekomstbestendige invulling daarvan.
De hoogte van de bezuiniging per beleidsveld is daarbij een gegeven; de
invulling ervan staat open voor gesprek.

Extra uitgaven

Sociaal en economisch aantrekkelijk; dat is Helmond, nu en in de
toekomst. Zoals opgenomen in het coalitieakkoord komt er een sociaal innovatief
fonds van € 4,5 miljoen. Ook trekt het college jaarlijks € 1 miljoen uit ter
bestrijding van armoede en wordt deze periode € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld
voor schulddienstverlening en € 250.000 ter versterking van lokale netwerken.

Het college investeert ook in duurzaamheid: € 700.000 voor een
versnelling van het duurzaamheidsprogramma en er komt € 500.000 extra
beschikbaar voor duurzaamheidsleningen.

Gelijkblijvende
lasten

Zoals opgenomen in de begroting van vorig jaar gaat de totale lastendruk
op onderdelen in 2015 weliswaar iets omhoog. Uitgangspunt in het
coalitieakkoord is een gelijkblijvende lastendruk (exclusief inflatie) tijdens
deze bestuursperiode. Daaraan wordt invulling gegeven.