SP de grootste in Helmond , de standpunten op een rij

Foto: Helmond Nieuws

In Helmond is de SP nu de grootste partij, met 20,12 % van de stemmen. Waar staat de SP nu ook alweer precies voor en wat zijn haar standpunten, lees het hier…

Zorg, welzijn en sport
+ Voorkom dakloosheid van mensen met schulden
+ Voor een Actief Donor Register met verplichte registratie
+ Een menswaardige dood bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden
+ Kleinschalige huisartsenposten in de buurt
+ Jeugdzorg zonder marktwerking en wachtlijsten
+ De AWBZ: een solidaire volksverzekering
+ Meer ondersteuning voor mantelzorgers
+ Meer openheid over werkelijke kosten geneesmiddelen
+ Kleinschalige zorg voor ouderen en gehandicapten
+ Versterk het Persoonsgebonden Budget (PGB)
+ Voorkomen is beter dan genezen
+ Meer bewegen houdt mensen langer gezond
+ Goede thuiszorg in de buurt
+ Behoud kleine ziekenhuizen dichtbij huis
+ Samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg

Werk en inkomen
+ Voor een goed pensioen en meer koopkracht
+ Volledige werkgelegenheid en eerlijke lonen
+ Reguleer arbeidsmigratie en voorkom illegale arbeid
+ Een sociale bijstand zonder pesterijen
+ Eerlijk delen en armoede bestrijden
+ Voor sociale werkplaatsen en steun voor jongehandicapten
+ Bescherming tegen ontslag en werkloosheid
+ Billijke eisen voor arbeidsongeschikten

Wonen
+ Investeer in energiebesparing en duurzaamheid
+ Verrommeling van landschap tegengaan
+ Geen huurexplosies en voldoende sociale huurwoningen
+ De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd
+ Niet alleen aandacht voor de Randstad, ook voor krimpregio’s
+ Uitbreiding van de huurtoeslag
+ Investeren in de leefbaarheid van wijken
+ Kleinschalige woningcorporaties, de leden zijn de baas
+ Meer vertrouwen in docenten
+ Minimaal één bibliotheek per gemeente
+ Geen bezuinigingen op cultuur en gratis toegang tot rijksmusea
+ Voor toegankelijk hoger onderwijs
+ Maak van de kinderopvang een publieke voorziening
+ Bestrijd laaggeletterdheid, investeer in bibliotheken
+ De Nederlandse Publieke Omroep verdient bescherming én verdere ontwikkeling
+ Voor kleinschalige MBO-opleidingen
+ Geld voor leraren en niet voor prestigeprojecten
+ Het niveau van de lerarenopleidingen gaat omhoog
+ Speciaal onderwijs moet toegankelijk blijven
+ Geen leenstelsel, wel studiefinanciering
+ Geen onbevoegde docenten voor de klas

Economie
+ Ondersteun de kleine ondernemer
+ Verbeter de bescherming van consumenten
+ Voor innovatieve industriepolitiek
+ Meer investeren in innovatie
+ Beperk het aantal koopzondagen
+ Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland
+ Hogere boetes voor kartelovertredingen
+ Meer aandacht voor problemen MKB
+ Maak de netbeheerders weer publiek
+ Meer concurrentie tussen telecomdiensten
+ Behoud kleinschalige winkelvoorzieningen

Recht en veiligheid
+ Laat kinderen zoveel mogelijk in oorspronkelijke omgeving opgroeien
+ Houd de sociale advocatuur aantrekkelijk
+ Meer geld voor opvang van vluchtelingen in eigen regio
+ Meer buurtagenten en een grotere pakkans voor criminelen
+ Het legaliseren van softdrugs
+ Bevorderen van keuze voor één nationaliteit
+ Eerlijkere regels voor partneralimentatie
+ Geen Europees Openbaar Ministerie
+ Inzetten op de aanpak van fraude
+ Bereid gedetineerden voor op terugkeer in samenleving
+ Voor een restrictief gokbeleid
+ Huwelijksdwang wordt hard aangepakt
+ Geen kind in de cel
+ Geen marktwerking in het notariaat
+ Verbeter de kwaliteit van asielzoekerscentra
+ Een beter loon voor onze politieagenten
+ Openheid over verzamelen persoonsgegevens
+ Hard optreden tegen uitbuiting en mensenhandel
+ Meer geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand
+ Geef rechters tijd en ruimte
+ Geen minimumstraffen
+ Het TBS-stelsel is goed voor de veiligheid van de samenleving
+ Intensieve begeleiding bij terugkeer
+ Neem de voedingsbodem voor terrorisme weg

Natuur en milieu
+ Stop de productie van bont
+ Pak dierenmishandeling stevig aan
+ Op naar 100% duurzame energie
+ Beperk de jacht
+ Klimaatverandering: voorkomen en aanpassen
+ Eerlijke prijzen voor eerlijke handel
+ Schonere lucht, minder afval en milieucriminelen aanpakken
+ Meer groen in en om de stad
+ Samen bepalen hoe we het land inrichten
+ Een einde aan overbevissing
+ Investeren in waterwerken en de binnenvaart

Internationale zaken
+ Een twee-statenoplossing voor Israël en Palestina
+ Maak van de NAVO geen agressieve interventiemacht
+ 0,7 procent van het nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking
+ Los internationale conflicten op via de Verenigde Naties

Nederland en Europa
+ Sociaal en solide economisch beleid, in plaats van Brussels begrotingsfetisjisme
+ Tegen Europese grip op onze begroting
+ Tegengaan misbruik Europees geld
+ Voor Europese samenwerking, tegen een ondemocratische EU
+ Voordelen van Europese interne markt niet alleen voor grote ondernemingen
+ Tegen het rondpompen van Europees geld
+ De EU eerlijker, socialer en menswaardiger
+ Uitbreiding Europa alleen per referendum
+ Nederlandse CAO leidend voor buitenlandse werknemers
+ Geen schimmige handelsverdragen die de democratie uithollen

Belasting en financiën
+ Hervorm de financiële sector
+ Maak een einde aan belastingparadijzen
+ Voor een solidair belastingstelsel
+ Voer een belasting in op flitskapitaal
+ Garandeer hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro hypotheekschuld
+ Niet meer uitgeven dan er binnenkomt
+ Belast grote vermogens, ontzie kleine erfenissen

Verkeer
+ Goed onderhoud wegen; knelpunten oplossen
+ Meer aandacht en geld voor de binnenvaart
+ Verbeter de klantvriendelijkheid van het CBR
+ Betere fietsverbindingen en meer fietsroutes
+ De NS en ProRail voegen we samen
+ De kwaliteit van het openbaar vervoer moet omhoog
+ Maak transport zuiniger; stimuleer transport over water
+ Investeren in meer verkeersveiligheid
+ Terughoudend zijn met openen van nieuwe regionale luchthavens

Overheid en bestuur
+ Antillen: samenwerken op basis van gelijkwaardigheid
+ Permanent onderhoud aan onze democratie
+ Uitsluiting en discriminatie moet bestreden worden
+ Vrijheid van godsdienst met respect voor wetten en regels
+ Meer middelen voor gemeenten
+ Straf fraude, corruptie en machtsmisbruik af
+ Bescherm, adviseer en ondersteun klokkenluiders
+ Geen politieke functies voor ongekozen staatshoofd
+ Volledige openheid politieke partijen over donaties
+ Provincies moeten terug naar de basis
+ Voor publieke handhaving van milieu- en veiligheidswetgeving
+ Meer aandacht voor voorkomen radicalisering
+ Breng waterschappen onder bij provincies

Defensie
+ Internationale afspraken over inzet drones
+ Missies onder VN-vlag, maar met eigen afweging
+ Geen aanschaf van de JSF
+ Kernwapens de wereld uit
+ Een slanke maar hoogwaardige krijgsmacht
+ Erkenning en waardering voor veteranen
+ Scherp regels voor wapenhandel aan

Voor meer informatie over de standpunten van de SP neem dan hier een kijkje