Miljoenen voor betere bereikbaarheid

Foto: Helmond Nieuws

De provincie Noord-Brabant, het Rijk, grote Brabantse steden (Breda, Helmond, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch) en marktpartijen investeren in 2015 – 2017 ruim 80 miljoen in de stedelijke bereikbaarheid van Brabant. Door het aanbieden van goede reisalternatieven buiten de spits en het oplossen van bestaande knelpunten in de infrastructuur willen de partijen de reistijd in de spits met 10 % verminderen. Vandaag werden de projectplannen van zes concrete projecten door de partners ondertekend.

Rijk, regio en het bedrijfsleven zetten zich sinds 2011 samen in om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren door weg, water en spoor beter te benutten en slimme en innovatieve reisalternatieven aan te bieden. Op dit moment heeft het landelijke programma Beter Benutten op de drukste plekken in de spitsperiode reeds een filereductie van 9% behaald. Reden voor het ministerie en de regio Brabant om opnieuw in een aantal projecten te investeren met het programma ‘Beter Benutten Vervolg’.

10% Minder reistijd
Gedeputeerde Van Heugten: “In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat het met concrete maatregelen mogelijk is om drukte op de wegen terug te dringen. Denk aan de verbetering van de Brabantse kanalen, zodat meer vracht over water vervoerd kan worden. Of met programma’s als spitsmijden waarbij we automobilisten vragen om buiten de spits te reizen door vaker te kiezen voor fiets of OV, op andere tijden te reizen of door thuis of op andere locaties te werken. Het draagt allemaal bij aan minder drukte op de weg zonder dat geïnvesteerd moet worden in extra infrastructuur. Door bestaande knelpunten aan te pakken, willen we de reistijd in de spits in de drukke gebieden met 10% verminderen. We investeren daarom opnieuw in concrete projecten met de focus op de stedelijke bereikbaarheid, efficiënter goederenvervoer en Intelligente Transport Systemen.”

Betere bereikbaarheid door concrete maatregelen
Het totale pakket van maatregelen in Brabant kost 80 miljoen euro. Daarvan financiert het Ministerie van IenM 40 miljoen euro. De regionale overheden en het bedrijfsleven leggen 40 miljoen euro bij. Met de maatregelen worden specifieke knelpunten in de Brabantse steden aangepakt, wordt het gebruik van fiets en OV gestimuleerd en worden werkgevers via het Brabants Mobiliteitsnetwerk nadrukkelijk betrokken om de steden beter bereikbaar te maken.

De volgende concrete maatregelen worden uitgevoerd:

  • De 4 steden werken samen aan een OV-marketingplan op maat: een plan om het gebruik van de fiets door forenzen te stimuleren;
  • Breda zet onder meer in op spitsmijden op de Rondweg/Singel, de aanleg van snelfietsroutes, nieuwe reisinformatietechnieken en hoogwaardig OV;
  • Eindhoven pakt de doorstroom op de Noord-Zuid-corridor aan door onder andere de aanleg van snelfietsroutes, uitbreiding van het openbaar vervoernetwerk met HOV2, efficiëntere distributie in de binnenstad, mobiliteitsmanagement op de TU/e en de High Tech Campus en een goed fietsparkeermanagementsysteem;
  • Op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven starten Rijkswaterstaat en provincie met een project om automobilisten te stimuleren om buiten de spits te reizen;
  • Helmond zet in op de verbetering van de doorstroming op de oost-west as (N270/A270) en de noordelijke randweg (Julianalaan – Oostende). Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verbetering van de bereikbaarheid per fiets van de Automotive Campus en station Helmond en gratis fietsenstallingen in het centrum en bij het station.
  • ’s-Hertogenbosch verbetert de OV-routes en snelfietsroutes, optimaliseert de transferia en parkeerinformatiesystemen en de distributie in de binnenstad:
  • In Tilburg heeft het project Elektrificatie Spoor voor industrieterrein Loven eind 2014 al groen licht gekregen. Hierdoor hoeven treinen niet meer om te schakelen op een diesellocomotief waardoor de concurrentiepositie van het industrieterrein verbetert. De overige projectplannen voor de logistiek en de plannen voor Intelligente transport systemen (ITS) zijn in ontwikkeling. Deze zijn voor de zomer gereed.