Begroting 2017: investeren in sociale stad

Het college van B&W heeft donderdag 22 september de Programmabegroting 2017 – 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Een sluitende begroting, waarin na een tijd van bezuinigingen ruimte is om extra te investeren in de stad.

Wethouder Smeulders (Financiën): “De bezuinigingen van de afgelopen jaren resulteren in een gezonde financiële huishouding. De maatregelen die zijn genomen op het gebied van verantwoord financieel beleid dragen eraan bij dat Helmond ‘in control’ is. Nu is er ruimte om extra te investeren. Daarbij wordt vastgehouden aan een belangrijk principe uit het Coalitieakkoord: de totale woonlasten (exclusief inflatiecorrectie van 1,05%) gaan in deze bestuursperiode niet omhoog.”

Werk, werk, werk!

De rode draad in het beleid voor de komende jaren is kristalhelder; er wordt ingezet op werk! Immers: een baan voor iedereen is de basis voor een betere toekomst. Als inwoners kunnen meedoen en rondkomen, leidt dat tot sociale stijging waardoor wijk en stad worden versterkt. Daarom wordt er onder andere geld vrijgemaakt voor een Impulsprogramma Werkgelegenheid voor met name lager opgeleiden.

Sociale stad

Er wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in de sociale stad. Daarvoor is financiële ruimte, omdat niet alle opgebouwde reserves voor de nieuwe sociale taken (maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp) nodig zijn als achtervang. Zo gaan extra participatiecoaches en jongerencoaches inwoners met een uitkering en/of zonder startkwalificatie actief begeleiden naar school, daginvulling of werk. Het Stadsleerbedrijf en extra banen ondersteunen dit. We gaan de eigen bijdrage voor Wmo-diensten verlagen en de wijknetwerken versterken en hen meer ruimte geven om met oplossingen te komen. Verder willen we dat onze inwoners nog meer de weg vinden naar culturele en sportieve voorzieningen, zowel in hun wijk als elders in de stad.

De Waart, het Havenpark en Slimme Wijk

Helmond investeert het komende jaar ook in ruimtelijke ontwikkelingen. Er is overeenstemming met Woonpartners over het opknappen van de Waart. Waar eerder gesproken werd over sloop en nieuwbouw, zijn de investeringen nu gericht op het behouden van de Waart. Ook in de centrumontwikkeling worden stappen voorwaarts gezet. Uit de dialoog met inwoners is gebleken dat niet alleen het kernwinkelgebied belangrijk is. Na vaststelling van het centrumperspectief dit najaar gaan we in 2017 onder andere aan de slag met het inrichten van het Havenpark. De ontwikkeling van Brainport Slimme Wijk krijgt in het najaar vaste contouren. Daarbij staat niet alleen de technische en duurzame kant centraal, maar moet de wijk ook slim worden op het gebied van mobiliteit, gezondheid, veiligheid en sociale samenhang.

Hooravond 19 oktober

De gemeente Helmond nodigt inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen en instellingen uit om ook dit jaar tijdens de hooravond op woensdag 19 oktober (19.30 uur, Boscotondo) hun mening over de begroting te geven. De inhoudelijke begrotingsbehandeling vindt plaats op donderdag 3 november.

De begroting kunt u online lezen op www.helmond.nl/begroting2017.

Bron: Gemeente (nieuws)