Helmond nog sterker door meer bezoekers, bewoners en bedrijven

Foto:

Helmond nóg sterker
maken. Door meer bezoekers, bewoners en bedrijven te trekken. En wellicht nog
belangrijker: door mensen en bedrijven voor de stad te behouden. Dat is de
doelstelling van de stadsmarketing van Helmond. Gemeente Helmond en Helmond
Marketing willen samen een nieuwe impuls geven aan het vermarkten van de stad. In
nauwe samenwerking ligt er nu een nieuwe strategie met concreet activiteitenplan.

Een realistische aanpak: passend bij Helmond en voortbordurend op wat er al is.
Een belangrijk onderdeel is partijen te stimuleren om samen te werken in en aan
het belang van de stad. Helmond Marketing gaat een verbindende en aanjagende
rol op zich nemen. Het College van B&W heeft ingestemd met deze aanpak; op
27 oktober wordt deze besproken in de raadscommissie ABA. Per 1 november treedt
Helmonder Pieter van Geel –voormalig staatssecretaris en voormalig
fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA- aan als voorzitter
van Helmond Marketing om deze nieuwe lijn mee vorm te gaan geven.

Er zijn in Helmond veel partijen iedere dag bewust of
onbewust bezig met de vermarkting van de stad. Door zich positief uit te laten
over de stad, door activiteiten te ontplooien of door een evenement te
organiseren. De samenhang hierin is echter niet optimaal. Cruciale spelers
zoeken te weinig de verbinding met elkaar en laten zo kansen liggen om samen
een krachtig en eenduidig verhaal van Helmond naar buiten te brengen. In
woorden, maar ook in zaken die ontwikkeld of georganiseerd worden.
Stadsmarketing vraagt om een zich herhalende overkoepelende boodschap, die
consequent door alle partijen als vertrekpunt wordt genomen. De strategie is er
dan ook op gericht om zoveel mogelijk organisaties, bedrijven en Helmonders te
mobiliseren om met elkaar de schouders onder Helmond te zetten. Hoe beter de
samenwerking, hoe groter de slagkracht en effectiviteit van stadsmarketing en
hoe efficiënter de schaarse middelen kunnen worden ingezet.

Strategie

Een heldere strategie met een duidelijke focus en keuzes in
de manier waarop Helmond zich naar buiten toe wil profileren, lag er tot nu toe
niet. Dat wil niet zeggen dat er de afgelopen jaren geen waardevolle inzichten
zijn opgehaald. Veel organisaties in Helmond hebben in een eerder stadium
meegedacht over het thema. Deze informatie is nu verwerkt tot een strategische
koers, die de komende jaren leidend zal zijn voor beslissingen voor de
vermarkting van de stad. De aangebrachte focus is drieledig: a) uitdragen van
de trots op Helmond; b) versterken stadscentrum als huiskamer van de Peel; c)
versterking van de positie van Helmond in de Brainportregio.

Nieuwe rol Helmond
Marketing

Helmond Marketing heeft tot nu toe altijd zelf -succesvolle-
activiteiten en evenementen georganiseerd. Vanaf 2015 gaat zij daarnaast ook de
rol van ‘verbinder van partijen’ en ‘aanjager van initiatieven’ op zich nemen. Helmond
Marketing wordt hiermee een centrale spil in de stad. Het ‘nieuwe’ Helmond Marketing
gaat zich richten op de volgende taken: partijen verbinden, ontwikkelen en
inzetten van producten en promotiemiddelen voor de stadsmarketing van Helmond
én evenementorganisatie en –ondersteuning. Het is daarbij zeer prettig om te
melden dat het bestuur Pieter van Geel bereid heeft gevonden om voorzitter te
worden.

Nieuwe voorzitter

Pieter van Geel volgt per 1 november Michael Eichelsheim op als
voorzitter van Helmond Marketing. Van Geel heeft zijn eigen adviesbureau en
vervult diverse commissariaten en toezichthoudende functies in heel Nederland.
Specifiek in de regio is hij actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van
het Elkerliek-ziekenhuis. bestuursvoorzitter van de Stichting Thomas van
Villanova en voorzitter van de Raad van Toezicht van de OMO-scholen voor
voortgezet onderwijs. Pieter van Geel heeft veel zin in deze nieuwe functie.
“Na mijn werk als gemeentesecretaris van Helmond heb ik vele jaren in Den
Bosch en Den Haag gewerkt. Natuurlijk ben ik mijn eigen stad blijven volgen en heb
die positief zien veranderen. Helmond is een dynamische gemeenschap; meer dan
stenen alleen. Ik wil graag als voorzitter van de Helmond Marketing -zoals zo
velen in deze stad- mijn steentje bijdrage aan de verdere ontwikkeling en bloei
van Helmond. Ik heb er veel zin in.”

Vervolg

Helmond Marketing gaat – samen met diverse partners- aan de
slag om bovenstaande strategie uit te voeren. Inmiddels heeft Helmond Marketing
voor 2015 een Jaarplan opgesteld. Hierin staat hoe Helmond Marketing concreet
handen en voeten wil geven aan hun nieuwe rol als aanjager en verbinder. Ook
staan er concrete activiteiten en producten in die inhoud gaan geven aan de nieuwe
stadsmarketingstrategie.