Oplevering Induma-Oost was zeer feestelijk

Foto:

Op
maandag 1 december werd het vernieuwde terrein op Induma-Oost opgeleverd. Een
jaar na het startsein van de herstructurering heeft het een gebied een grote
kwaliteitsslag ondergaan, en is het gelukt om binnen de gestelde tijd het
maximale uit het beschikbare budget te halen.

Er is in dat jaar ontzettend veel
gebeurd: er zijn panden aangekocht en gesloopt, er is nieuwe openbare ruimte
gecreëerd en nieuw groen aangelegd, er zijn parkeerplaatsen toegevoegd, de
straten hebben een nieuw profiel gekregen, er is nieuwe duurzame LED
straatverlichting aangelegd, wateroverlast is aangepakt, er is een gescheiden
rioleringsstelsel en glasvezel in de grond gelegd en er is camerabeveiliging
gekomen.

Maar het mooiste resultaat is
misschien wel de investering die veel ondernemers en eigenaren in hun eigen
panden gedaan hebben: zo hebben ook de panden zélf een facelift ondergaan. Hoe
belangrijk juist die eigen bijdrage van ondernemers is, werd tijdens de
eindhandeling door wethouder Yvonne van Mierlo letterlijk met een verfkwast
onderstreept: samen met ondernemer Henk Jansen nam zij de kwast ter hand en
voorzagen zij de kozijnen van zijn pand van een nieuwe laag verf.

Opmerkelijke resultaten

De samenwerking van de gemeente
Helmond, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting
Bedrijventerreinen Helmond (SBH), de ondernemers en de vastgoedeigenaren
,
in combinatie met handhaving en fysieke ingrepen maakt Induma-Oost een  bijzonder herstructureringsproject met
opmerkelijke  resultaten.  Dat blijft regionaal niet onopgemerkt: het
heeft er ook voor gezorgd dat er in deze tijd van bezuinigingen toch nog
subsidiegeld beschikbaar blijft voor herstructurering. De aanpak zal dan ook
worden doorgezet naar het volgende te herstructureren bedrijventerrein,
Induma-West.

Vraaggericht ontwikkelen

De herstructurering van Induma-Oost
kent een bijzondere procesaanpak. De samenwerkende partijen hebben
– mede dankzij de subsidie van het ministerie van Economische Zaken – een
positieve impuls kunnen geven aan het gebied.
Het bedrijventerrein
stond er al een aantal jaren heel troosteloos bij. Herstructurering stond al
een lange tijd op het programma, toch lukte het niet om de herstructurering van
de grond te krijgen. SBH, BOM en gemeente Helmond hebben zich toen nog eenmaal
sterk gemaakt voor de herstructurering, en hebben daarbij ook de ondernemers
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Induma- Oost is aangemerkt als
“proeftuin” voor het project Vraaggericht Ontwikkelen: een nieuwe manier van
ontwikkelen waarbij er snel kan worden ingespeeld op de veranderende behoeften
in bedrijfshuisvesting. De vraag van de ondernemer is het uitgangspunt; regels
en grenzen staan ten dienste van het doel. Samen worden obstakels om tot het
antwoord op de vraag te komen overwonnen; de ene keer door te kiezen voor een
creatieve benadering, de andere keer door ruimte te scheppen waar deze er
voorheen niet was. Daarnaast is het belangrijk dat ondernemers zelf investeren,
én zich aan de regels houden; alleen dan investeren ook de overheidspartijen extra.

Duurzaamheidsprofiel

Om de invloed van de uitgevoerde
maatregelen van de herstructurering te meten op de kwaliteit van het terrein is
op verzoek van de betrokken partijen een zogenaamde DPL-BT (Duurzaamheids
Profiel Locatie – Bedrijven Terreinen) nameting gedaan. Met deze met meting
wordt de duurzaamheid van een bedrijventerrein bepaald op basis van gegevens
over 18 duurzaamheidsaspecten. De DPL-BT meting neemt People, Planet en Profit
als uitgangspunt en geeft praktisch inzicht en aanknopingspunten voor
specifieke verbeteringen. Ondanks dat de fysieke maatregelen zo kort geleden
hebben plaatsgevonden en veel effecten (zoals de WOZ-waarden en de
criminaliteitscijfers) nog niet kunnen worden gemeten, scoort Induma-Oost nu
met een 6,1 een voldoende. 

Blijvende inzet

De herstructurering van Induma-Oost
is een feit, maar het gebied is nog niet klaar! De partijen blijven zich na de
oplevering inzetten voor de verdere ontwikkeling van het gebied.  Om het gebied schoon, heel en veilig te
houden, is het bijvoorbeeld nodig de onderlinge band tussen de ondernemers nog
verder te versterken, zodat iedereen elkaar blijft aanspreken op
verantwoordelijkheden. We hopen dat deze aanpak meer vastgoedeigenaren
inspireert te investeren in de panden, om het bedrijventerrein echt
toekomstbestendig te maken en te houden. 
En zo zorgen we er samen voor dat de 6,1 een dikke 8 wordt…